Poslovni učinak u brojkama 2019./20 - EOS u Hrvatskoj
notebook, appliance, doctor, radio-receiver, mouse
Zahvaljujući porastu prihoda od 4,8% poslovna godina 2019./20. je za EOS koncern protekla vrlo uspješno. Dobit prije oporezivanja ponovno bilježi značajni rast u usporedbi s već odličnim rezultatima prethodne godine. Obujam ulaganja u otkupe potraživanja u iznosu od 651,3 milijuna eura je u usporedbi s prethodnom godinom (668,4 milijuna eura) nešto niži, međutim, s gledišta koncerna i dalje ostaje stabilno na visokoj razini. Najvažniji pokretači pozitivnog razvoja uključivali su povećanje dobiti zbog značajnog razvoja poslovanja u istočnoj Europi kao i visoki stupanj aktivnosti ulaganja u osigurana i neosigurana potraživanja te izrazito ofenzivni pristup u strategiji digitalizacije.

Prihodi koncerna po regijama.

Najsnažnija regija u EOS koncernu prema ostvarenim prihodima i dalje ostaje Njemačka. Pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno je rezultat prodaje društva EOS Health Honorarmanagement AG. Na visoko konkurentnom njemačkom tržištu EOS je realizirao određene značajne otkupe potraživanja i na taj način povećao obujam ulaganja u odnosu na prethodnu godinu. Budući da je EOS dosljedno provodio svoju strategiju diversifikacije rizika na postojećim tržištima, ostvareno je daljnje povećanje udjela u prihodima, posebno u zemljama istočne i zapadne Europe. Osobito snažni porast prihoda od 31,3 posto zabilježen je u istočnoeuropskim društvima EOS Grupe. Od toga se značajni udio odnosio na znatno povećane prihode od otkupa potraživanja, osobito u Rusiji i Poljskoj, ali također u Hrvatskoj i Mađarskoj. I u zemljama zapadne Europe zabilježen je vrlo pozitivni razvoj operativnog poslovanja - osobito u Belgiji, Francuskoj i Austriji. Navedena je regija završila poslovnu godinu s porastom prihoda od 5 posto u usporedbi s prethodnom godinom - isto tako i društva u Sjevernoj Americi.
Godišnji izvještaj
Prihod konsolidiranog EOS-a za financijsku godinu 2019./20. Po pojedinim regijama:

  Promjene u odnosu na prethodnu godinu 2019/20 2018/19
  % TEUR TEUR
Nemčija -11,08 303.335 341.128
Zapadna Europa +5,02 231.975 220.885
Istočna Europa +31,28 266.741 203.188
Sjeverna Amerika +5,33 51.039 48.456
EOS konsolidiran +4,85 853.090 813.657

Račun dobiti i gubitka (sažetak).

Iz posljednje pozicije računa dobiti i gubitka za 2019./20. godinu također je vidljiv uspjeh: EOS koncern ostvario je dobit tekuće godine u iznosu od 269,9 milijuna eura - što predstavlja porast od 15,2 posto.

Unatoč prodaji dvaju društava u referentnoj 2018./2019. godini, prihodi od prodaje u tekućoj poslovnoj godini zabilježili su porast od 4,8 posto, odnosno vrlo dobar iznos od 39.433 tisuća EUR. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) rasla je još više od prihoda od prodaje, što je, međutim, u usporedbi s prethodnom godinom rezultat prve primjene standarda MSFI 16 (Reklasifikacija troškova najmova). Dobit prije oporezivanja (EBT) (+13,0 posto) i dobit tekuće godine (+15,2 posto) u usporedbi s prethodnom godinom bilježe nesrazmjerni porast u odnosu na prihode. Za oba razdoblja rezultat poslovanja potkrijepljen je izvanrednim prihodima od prodaje društava kćeri koji su sadržani u financijskom rezultatu.
  2019/20 2018/19
  TEUR TEUR
Prihodi od prodaje 853.090 813.657
Ukupni iznos poslovnih prihoda 869.054 834.537
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) 343.427 283.587
Dobit prije oporezivanja (EBT) 305.695 270.501
Neto dohodak 269.892 234.194
Tržišta na kojima smo aktivni i dalje imaju veliki potencijal rasta. EOS pritom ostvaruje koristi zahvaljujući svojoj značajnoj učinkovitosti i ekspertizi, više od 40 godina iskustva, međunarodnoj mreži s više od 80 partnerskih tvrtki i pripadnosti Otto grupaciji. To nas u kombinaciji s primjenom tehnologija čini vodećom tvrtkom u branši.
Klaus Engberding, izvršni direktor EOS Grupe

Stanje imovine

Ukupna imovina EOS koncerna je u usporedbi s prethodnom godinom smanjena za 0,5 posto na vrijednost od 2,2 milijarde eura. Razlog takvom smanjenju je, pored intenzivnijeg upravljanja obrtnim kapitalom, prije svega prodaja društva EOS Health Honorarmanagement AG. Suprotni učinak imao je i dalje intenzivni otkup osiguranih i neosiguranih portfelja. Njihova se knjigovodstvena vrijednost u protekloj poslovnoj godini povećala za približno 200 milijuna eura i iznosi 1,83 milijarde eura. Ukupna aktiva se u postotku od 83,3% sastoji od otkupljenih potraživanja i nekretnina u imovini na zalihama. Dodatno, tu se ubrajaju značajna ciljna ulaganja u inovativne sustave naplate potraživanja te u korištenje usluge Advanced Analytics kao i po prvi puta aktivirana prava korištenja u skladu s MSFI 16.
  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Dugotrajna imovina 263.548 12,0 217.650 9,8
Otkupljena potraživanja i nekretnine u imovini na zalihama* 1.834.308 83,3 1.610.358 72,7
Potraživanja 22.002 1,0 212.306 9,6
Tekuća sredstva 43.286 2,0 49.309 2,2
Ostala aktiva 39.684 1,8 124.663 5,6
Ukupna imovina 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

 

*Sadržava ulaganja u portfelje koja se zbog načina strukturiranja iskazuju kao potraživanja od zajmova (ekonomski prikaz).

Vlastiti kapital i financiranje.

Prodaja društva EOS Health Honorarmanagement AG odrazila se u protekloj poslovnoj godini i na sveukupno financiranje unutar EOS koncerna. EOS je ponovno povećao vlastiti kapital kroz zadržanu dobit prethodne godine i izdavanjem novih prava uživanja. Udio vlastitog kapitala porastao je za gotovo 5 posto na 33,5 posto - što je za pružatelja financijskih usluga relativno vrlo visoka razina. Zbog izrazito pozitivnog slobodnog novčanog tijeka moguće je bilo smanjiti refinanciranja prema kreditnim institucijama i članu društva, tako da se udio u financiranju putem zajmova smanjio za 5,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.
  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Vlastiti kapital 737.220 33,5 634.430 28,7
Rezerviranja 105.510 4,8 85.923 3,9
Obveze prema kreditnim institucijama 222.839 10,1 257.317 11,6
Obveze prema povezanim osobama i društvima 925.484 42,0 1.027.028 46,4
Obveze prema dobavljačima 46.177 2,1 38.397 1,7
Ostale obveze 165.598 7,5 171.189 7,7
Skupno financiranje 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

Pročitajte sada:
Godišnje izvješće 2019/20