Rječnik pojmova - EOS u Hrvatskoj

Rječnik.

Pojašnjenje složenih pojmova. Znamo kako su brojni financijski pojmovi teški za shvatiti. Stoga smo se potrudili učiniti ih razumljivima. Ako postoji nešto što ne razumijete, kontaktirajte nas: drago nam je kad vam možemo pomoći.
Vjerovnik prenosi prava koja se odnose na neplaćena potraživanja na drugu osobu. Na primjer, ako vjerovnik prenese neplaćena potraživanja tvrtki EOS tada tvrtka EOS ima pravo naplatiti neplaćeno potraživanje od korisnika. Plaćanje starom vjerovniku ne oslobađa korisnika njegovog dugovanja ako je korisnik obaviješten o prijenosu.

Zakonski važeći prijenos zahtijeva ugovor između ustupatelja (stranke koja prenosi potraživanje) i zastupnika (novog vjerovnika). Ugovor s korisnikom obično nije potreban.
Pljenidba imovine ili prava radi podmirenja novčanih potraživanja vjerovnika. To može uključivati plaću, bankovne račune, potraživanja i drugu materijalnu ili nematerijalnu imovinu.
Dokument u kojem jamac jamči preuzimanje financijske odgovornosti ako korisnik kasni s plaćanjem, a to jamči mjenicom. Jamac ima iste odgovornosti za plaćanje mjenice kao i korisnik.
B2B (business to business) označava poslovanje između dvije tvrtke pri čemu jedna tvrtka osigurava dobra i usluge drugoj tvrtki. B2C (business to customer) označava poslovanje u kojoj tvrtka dostavlja dobra i usluge fizičkim osobama.
Sudski ovrhovoditelji su osobe kojima je povjereno provođenje sudskih ovrha s ciljem naplate nenaplaćenih potraživanja. Njihove dužnosti i ovlasti razlikuju se od države do države.
Nalog kojim jedna strana nalaže drugoj plaćanje određenog iznosa potpisniku ili trećoj strani. Primjer mjenice je ček, u kojem vlasnik računa naređuje banki da donosiocu plati određeni iznos.

(Pogledajte također: mjenično jamstvo)
Pogledajte prijenos.
Naplata financijskih potraživanja koja naplaćuje agencija za naplatu potraživanja u ime vjerovnika.
Definira prijenos financijskih potraživanja od vjerovnika na treću stranu (uključujući i sva navedena prava). Novi vjerovnik dužan je o prijenosu obavijestiti korisnika. Pristanak korisnika nije potreban kako bi prijenos bio valjan.
Ugovorom o nalogu obvezuje se i ovlašćuje agent za obavljanje određenih zadataka u ime korisnika (npr. ovlaštenje kojim korisnik naređuje agentu da obavi naplatu potraživanja u njegovo ime). Agent općenito ima pravo primanja naknade za svoj trud i obvezu provođenja zaduženja u skladu s uputama klijenta.
Vjerovnik ima jedno ili više potraživanja od dužnika ili više dužnika. Ako ste, na primjer, naručili odjeću putem internetske trgovine tada je vaš vjerovnik tvrtka koja upravlja internetskom trgovinom.
To je tvrtka specijalizirana za naplatu nenaplaćenih potraživanja u ime vjerovnika. Uvjeti koje agencija za naplatu potraživanja treba ispuniti razlikuju se od države do države. Kao uglednoj tvrtki, tvrtki EOS jako je važna usklađenost sa svim važećim zakonima i propisima.
Vjerovnik prodaje potraživanje, uključujući i prava koja proizlaze iz tog potraživanja, trećoj strani.
Fizička ili pravna osoba koja nekome nešto duguje, obično izraženo u određenom novčanom iznosu. Dužnik je obvezan vratiti iznos vjerovniku u određenom roku, obično uz kamate. Kada se dug plati, obveza prestaje postojati.
Prisilnom naplatom vjerovnik prisilno naplaćuje financijska potraživanja uz pomoć pravosudnog sustava. Cilj prisilne naplate je naplata potraživanog iznosa iz imovine korisnika uključujući, na primjer, budući prihod iz kojeg se vjerovnik može (djelomično) naplatiti putem akreditiva na plaću. Vjerovnik može pokrenuti postupak prisilne naplate kada dužnik primi odluku o ovrsi na temelju sudske odluke.
Faktoring se općenito odnosi na prodaju potraživanja proizašlih od prodaje dobara i usluga prije njihova dospijeća, tj. odmah po fakturiranju. Kupac je faktor.

Faktor plaća korisniku u zamjenu za prodaju. Sve druge obveze koje faktor može preuzeti u ime tvrtke ovise o ugovoru.
Jamac se tretira kao su-korisnik, ali ne sve dok glavni korisnik nije ispunio svoje obveze plaćanja, iako je to od njega zatraženo i opomenut je na odgovarajući način.
Javlja se kada vjerovnik ne može platiti iznos koji duguje jednom ili više vjerovnika.
Ugovor između vjerovnika i korisnika ili između korisnika i agencije za naplatu potraživanja za plaćanje obveze u ratama tijekom određenog razdoblja.
Nenaplativi krediti su potraživanja proizašla iz kreditnog ugovora koja nisu plaćana bez obzira što su dospjela i plativa.
Nenaplativa potraživanja su potraživanja koja nisu plaćena iako su dospjela i plativa. Nenaplativa potraživanja često se nazivaju nenaplativim kreditima čak i ako temeljni ugovor nije ugovor o kreditu.
Pojam koji se može upotrebljavati umjesto pojma „dužnik”. Obveznik se često upotrebljava u širem smislu koji, između ostalog, uključuje i jamce.
Pogledajte „ugovor o obročnom plaćanju”
Pogledajte „privitak”.
Zakonom priznato potraživanje od korisnika nakon isporuke dobara i usluga. Obično se javlja u obliku neplaćenih računa ili neotplaćenih kredita.
Upravljanje potraživanjima odnosi se na funkciju u tvrtki koja obavlja sve aktivnosti u vezi s potraživanjima, npr. upravljanje naplatama i kreditima.
Faktoring bez preuzimanja odgovornosti za neplaćanja potraživanja (tj. bez kreditne zaštite) zove se „regresni faktoring“. Bezregresni faktoring, poznat i kao „pravi faktoring”, znači kako faktor preuzima rizik neplaćanja i upravlja svim postupcima u vezi s naplatom potraživanja.

Ako kupac zahtijeva punu kreditnu zaštitu pri čemu sam preuzima odgovornost za upravljanje potraživanjem, tada se upotrebljava pojam „obrnutog” ili dobavljačkog faktoringa.

(Pogledajte također: faktoring)
Pogledajte „prijenos”.
Pogledajte „prijenos”